Milieu

Koelplan Green Label

Onze klanten vragen van ons een technologisch en kwalitatief hoogstaand, en milieuvriendelijk product. Door het aanbieden van milieuvriendelijke klimaatbeheersingssystemen en daarin aangeboden apparatuur kan Koelplan energiezuinigheid en milieu bewustzijn bij organisaties bevorderen.

Onder het motto “we doen wat we beloven" streeft Koelplan ook binnen de eigen organisatie naar een optimale zorg voor het milieu als een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Koelplan verplicht zich hierbij tot naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van milieu, voor zover van toepassing op de werkzaamheden van Koelplan en streeft naar continue verbetering op het genoemde terrein. Daarnaast zal Koelplan zich houden aan alle milieu eisen die zij zich heeft opgelegd in het Koelplan Green Label programma.

Doelstellingen van het Koelplan Green Label programma zijn:

  • De eventuele negatieve gevolgen van activiteiten zo veel als mogelijk te beperken. Het gaat hierbij vooral om emissies naar bodem, water en lucht, de productie van afval en het gebruik van energie, water en grondstoffen.

  • Een continue controle en verbetering in de bedrijfsvoering realiseren, zodat milieutechnische -en bedrijfseconomische voordelen worden behaald uit dit milieumanagementsysteem. Hanteren van de eisen die Koelplan heeft vastgesteld m.b.t. de milieudoelstellingen aan haar eigen installatiewerken. Koelplan streeft in haar ontwerp naar een minimaal energieverbruik gelijk aan een COP* >3,75

* COP (Coëfficiënt of performance) van 3,75 of hoger betekent dat het verwarmen vermogen van de installatie onder nominale condities minimaal 3,75x hoger moet zijn als het elektrisch opgenomen vermogen.